1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

สมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี จัดการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

วันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลตำบลแสนสุข สมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี สมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ในฐานะประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานีครั้งที่ 1 / 2561 เพื่อชี้แจงระเบียบ ข้อบังคับที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของเทศบาล ซึ่งได้รับเกียรติจากนายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มาพบปะพูดคุยพร้อมมอบนโยบายในการบริหารงาน ร่วมด้วยนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี และนายเด็ด เทียรอุดม นักส่งเสริมการปกครองชำนาญการ ร่วมตอบข้อซักถามจากสมาชิกสันนิบาตเทศบาล โดยมีนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และตัวแทนจากเทศบาลต่างๆในจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

กองวิชาการและแผนงาน


  สันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี
Secured by Siteground Web Hosting