1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อยจากโรงเรียนในสังกัด ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 8.30 น. ณ หอประชุมประชาวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นอนุบาล "บัณฑิตน้อย" ประจำปีการศึกษา 2561  แก่นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 3 แห่ง ได้แก่โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ,โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ และโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่น (มิตรภาพที่ 5) โดยได้รับเกียรติจากนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ มาเป็นประธานในการมอบใบประกาศนียบัตร และให้โอวาทแก่นักเรียน พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจากนางนภาพร ไกรกังวาร ประธานสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบเป็นผู้มอบช่อดอกไม้ให้แก่นักเรียน ร่วมด้วยนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี, สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครูจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ร่วมเป็นเกียรติให้แก่นักเรียนในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ทั้งนี้เทศบาลเมืองวารินชำราบได้จัดกิจกรรมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นัก เรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาลขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นกุศโลบายในการให้ผู้ปกครองได้เห็นถึงความสำคัญทางการศึกษาของบุตรหลาน รวมถึงสร้างความภาคภูมิใจในการศึกษาเล่าเรียนและเป็นแรงผลักดันให้บุตรหลาน ได้ประสบความสำเร็จทางการศึกษาในอนาคตต่อไป

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

  กองการศึกษา

รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting