1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

สมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี จัดการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมศาลาประชาวาริน สมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ในฐานะประธานสันนิบาต เทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบล   ราชธานี ครั้งที่ 1/2562 เพื่อชี้แจงระเบียบ ข้อบังคับที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของเทศบาล และชี้แจงสถานะทางการเงินของสมาคม พร้อมกันนี้ทางสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี ยังได้รับเกียรติจากนายกริชชัย ศิลปะรายะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  ได้มาให้ความรู้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  และนางพัชนี สุขเกษม นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ได้มาให้ความรู้การเงินการคลัง ร่วมตอบข้อซักถามจากสมาชิกสันนิบาตเทศบาล โดยมีนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และตัวแทนจากเทศบาลต่างๆในจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง


ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน  สันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี
Secured by Siteground Web Hosting