1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดแข่งขันคัดเลือกตัวแทนเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับเทศบาล ประจำปี 2562


วันที่ 24 พฤษภาคม 2562  ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดทำโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับเทศบาล ประจำปี 2562 เพื่อคัดเลือกตัวแทนเทศบาลเมืองวารินชำราบ เข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2562 ณ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ในระหว่างวันที่ 25-28 มิถุนายน 2562 ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แสดงความรู้ความสามารถทักษะทางด้านวิชาการ ในการนี้นายชาญชัย ก้อนภูธร ผู้อำนวยการกองการศึกษา ได้กล่าวให้โอวาทแก่ตัวแทนนักเรียนและคณะครูเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในการทำหน้าที่ตัวแทนของเทศบาลเมืองวารินชำราบให้เต็มความสามารถ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

ภาพถ่ายจากกองการศึกษา
  กองการศึกษา

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

Secured by Siteground Web Hosting