1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 น. หอประชุมศาลาประชาวาริน  กองการศึกษาเทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีการศึกษา 2562 เรื่อง “การพัฒนาทักษะการคิด ด้วยเครื่องมือ การสอนคิด เพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการคิดของครู การนำไปปรับใช้ ในการจัดการเรียน การสอน ตามมาตรฐานการศึกษาสู่การยกระดับคุณภาพไทยแลนด์ 4.0” เพื่อจัดการศึกษาแก่ท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพ มุ่งสู่การเรียนรู้อย่างก้าวทันเทคโนโลยี ส่งเสริมให้เกิดความพร้อมในการปรับเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น โดยในพิธีเปิดโครงการอบรมได้รับเกียรติจากนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี มาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ,น.ส.วีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล นางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงานร่วมเป็นเกียรติ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายธิติวัฒน์ สงข์ทอง กลุ่มงานนิเทศและพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทางด้านการศึกษาส่วนบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ คำแนะนำ การเตรียมความพร้อมเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ในรอบสุดท้าย ของสายงานการสอน ให้แก่พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
  กองการศึกษา

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting