1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ผู้อำนวยการกองช่างปฎิบัติราชการแทน (เกี่ยวกับการขออนุญาต/ระงบการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร)

  กองช่าง

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

Secured by Siteground Web Hosting