1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2562

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 คณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำโดย นายกริชชัย ศิลปรายะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น และคณะ ได้เข้าตรวจประเมินโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2562 ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ  โดยมีนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วยน.ส.วีวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล, นางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน ให้การต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดให้มีการตรวจประเมินประสิทธิภาพ และมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประจำทุกปี เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพ และมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ รวมถึงการส่งเสริมการบริการสาธารณะในด้านต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงแก่ประชาชน

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


  สำนักปลัดฯ

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting