1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเนื่องในวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 "ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา"

วันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมประวาริน สำนักงานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 4 ร่วมกับเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 "ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา" เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรทางการศึกษา ที่ได้มีความมุ่งมั่นและใส่ใจในการสอนแก่นักเรียน ในเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจากดร.เธียนไท คำล้าน ผู้อำนวยการ สพป.อุบลราชธานี เขต 4 มาเป็นประธานในพิธี ในการนี้นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบได้มอบใบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ครู"หนึ่งแสนครูดี" และครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ดีเด่นประจำปีการศึกษา 2562 จากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 3 แห่ง ได้แก่โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ และโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่น (มิตรภาพที่ 5) รวมทั้ง 18 ท่าน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครูผู้ที่ได้เสียสละปฏิบัติหน้าที่การเรียนการ สอนอย่างเต็มความสามารถ 
งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน  กองการศึกษา

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


Secured by Siteground Web Hosting