1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

สมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี จัดการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมประชาวาริน สมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ในฐานะประธานสันนิบาต เทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี  ได้จัดประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลจากเทศบาลต่างๆในจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งวาระการประชุมในครั้งนี้ได้แจ้งข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร ท้องถิ่นให้เพื่อนสมาชิกเทศบาลได้รับทราบ และได้มีการหารือซักถามปัญหาในการบริหารงานท้องถิ่นจากเทศบาลต่างๆ ยังได้รับเกียรติจาก นายเด็ด เทียรอุดม นักส่งเสริมการปกครองชำนาญการ ได้มาให้ความรู้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  ได้มาให้ความรู้การเงินการคลัง ร่วมตอบข้อซักถามจากสมาชิกสันนิบาตเทศบาล โดยมีนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และตัวแทนจากเทศบาลต่างๆในจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง
งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

  สันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี
Secured by Siteground Web Hosting