1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

รายงานการควบคุมภายในและบริหารความอเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


Secured by Siteground Web Hosting