1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

การชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อคณะอนุกรรมาธิการท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง กรุงเทพมหานคร พัทยา และเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)  งบแสดงสถานะทางการเงิน

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


Secured by Siteground Web Hosting