1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดโครงการวารินร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม และเปิดธนาคารขยะชุมชนเพื่อการฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมชนหนองตาโผ่นและชุมชนบูรณะ


 

           วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 8.30 น. ณ หอประชุมประชาวาริน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการอบรมในโครงการ "วารินร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม" เพื่อส่งเสริมให้ชุมชน โรงเรียน วัด สถานที่ราชการ และสถานที่สาธารณะ ได้ร่วมกันบริหารจัดการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ลดการเกิดปริมาณขยะมูลฝอย รวมถึงเพื่อควบคุมป้องกันมลพิษจากขยะอันตรายในชุมชน ให้ชุมชนมีจุดรวบรวมขยะอันตราย ซึ่งเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภายในชุมชน ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีแกนนำ อถล., กรรมการชุมชน, ตัวแทนโรงเรียน, ตัวแทนวัด ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ จำนวน 250 เข้ารับการอบรม  โดยในพิธีเปิดการอบรมได้รับเกียรติจากนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี มาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายวิเชียร ศุภลักษณ์ สมาชิกสภาเทศบาล, นางรุ่งนภา ทับหนองฮี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และนางพรรณี อิฐรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ร่วมเป็นเกียรติ ในการนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายพลวัต วะสุขันธ์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งภายในจากพิธีเปิดการอบรม ได้มีการมอบตู้ทิ้งขยะอันตรายแก่ชุมชนในเขตเทศบาลทั้ง 28 ชุมชน  

             จากนั้นในเวลา 13.00 น. ผู้เข้ารับการอบรม พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ และโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่น (มิตรภาพที่ 5) ได้เข้าศึกษาดูงาน และเป็นสักขีพยานในพิธีเปิดธนาคารขยะชุมชนเพื่อการฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมชนหนองตาโผ่นและชุมชนบูรณะ โดยได้รับเกียรติจาก นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี มาเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งธนาคารขยะชุมชนเพื่อการฌาปนกิจสงเคราะห์ได้ดำเนินการจัดการขยะภายในชุมชน ด้วยการจัดตั้งธนาคารขยะชุมชน และนำขยะมารีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ การทำหมอนและเก้าอี้ จากหลอดพลาสติก, การทำไม้กวาดจากพลาสติกขวดน้ำ เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะเป็นการลดปริมาณขยะภายในชุมชนแล้ว ยังช่วยสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนอีกด้วย

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
  กองสาธารณสุขฯ

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting