1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดอบรมโครงการร้านแผงลอยจำหน่ายอาหารใส่ใจผู้บริโภค ประจำปี 2563

วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดอบรมโครงการร้านแผงลอยจำหน่ายอาหารใส่ใจผู้บริโภค ประจำปี 2563 แก่ผู้ประกอบการร้านค้าที่จำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อเป็นการให้ความรู้ในด้านสุขาภิบาลอาหาร และการประกอบการที่ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของอาหารและร้านจำหน่ายอาหาร และยังเป็นการประกันคุณภาพของอาหารในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบได้มาตรฐาน โดยในพิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจาก นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี มาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล รักษาการปลัดเทศบาล  นางรุ่งนภา ทับหนองฮี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน ร่วมเป็นเกียรติ สำหรับการอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนางสิริพร แก้วมหาวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  และนายดนุสรณ์ คงศิลา เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน มาให้ความรู้ในเรื่องมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร แก่ผู้ประกอบการในการอบรมในครั้งนี้

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน  กองสาธารณสุขฯ

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting