1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

สมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนา แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ของอปท. ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม2  โรงแรมสุนีย์แกรน์ อุบลราชธานี สมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ในฐานะประธานสันนิบาต เทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี  ได้จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนา แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ของอปท. ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลจากเทศบาลต่างๆในจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งวาระการประชุมในครั้งนี้ได้แจ้งข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร ท้องถิ่นให้เพื่อนสมาชิกเทศบาลได้รับทราบ และได้มีการหารือซักถามปัญหาในการบริหารงานท้องถิ่นจากเทศบาลต่างๆ ยังได้รับเกียรติจาก นางพันพร โตวิริยะเวช ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณ เขตพื้นที่ 2 สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้มาให้ความรู้เรื่อง”หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565” และอบรมในหัวข้อเรื่อง”ประสบการณ์การขอจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ 2563-2564 และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมา” โดยเจ้าหน้าที่จากกองแผนงานและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี  ร่วมตอบข้อซักถามจากสมาชิกสันนิบาตเทศบาล โดยมีนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และตัวแทนจากเทศบาลต่างๆในจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง
งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


  สันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี
Secured by Siteground Web Hosting