1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการกองทุนดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care : LTC)

วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดการประชุมติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการกองทุนดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care : LTC) เพื่อช่วยเหลือและดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูและระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตามคำสั่งกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีมีนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี ,สมาชิกสภาเทศบาล ,นางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล รักษาการปลัดเทศบาล ,นางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ,นางอัจฉราพร ธนาบูรณ์ หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 1, นางญาณผกา สารธิมา หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 และตัวแทนชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ และผู้แทนหลักกองทุนประกันสุขภาพ เข้าร่วมการประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลวารินชำราบ ร่วมในการประชุมครั้งนี้

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

  กองสาธารณสุขฯ

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting