1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ  มาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล, นางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล รักษาการปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงานร่วมเป็นเกียรติเปิดโครงการอบรมและศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีการศึกษา 2563 เรื่อง “อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง” เพื่อส่งเสริมให้เกิดความพร้อมในการปรับเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง คณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และคณะ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ให้คำแนะนำ เทคนิคการบริหารจัดการสถานศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนแบบก้าวกระโดด ให้แก่พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ณ หอประชุมประชาวาริน
งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน  กองการศึกษา

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting