1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพ เฝ้าระวังและป้องกันโรค ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ 2564


วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมประชาวาริน งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยนางจิระวดี ผ้าลายทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้จัดโครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพ เฝ้าระวังและป้องกันโรค ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ 2564 แก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เทศบาลเมืองวารินชำราบ และประชาชนทั่วไป เพื่อทบทวนความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพ ความรู้ด้านการสาธารณสุข และการเฝ้าระวังและป้องกันโรคในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวเสาวลักษณ์ โพธา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และแนวทางการป้องกันแก่ผู้เข้ารับการอบรม

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน  กองสาธารณสุขฯ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting