1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ต้อนรับคณะอาจารย์จากวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ นิเทศติดตามผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำโดยนางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม , นางสาวทพิดา สุยคำไฮ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ และนางสาวชนัญญา ศุภลักษณ์ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ ได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์จากวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งได้มานิเทศติดตามผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข ซึ่งได้มาฝึกประสบการณ์ในด้านการจัดการกำจัดขยะมูลฝอยและขยะติดเชื้อของเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อเก็บข้อมูลจากการฝึกประสบการณ์ รวมทั้งยังได้สอบถามสภาพปัญหา และข้อเสนอแนะต่างๆ จากการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


  กองสาธารณสุขฯ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting