1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

โครงการประกวดชุมชนดีเด่นในการรักษาความสะอาด และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ประจำปี 2563

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00 น. ณ หอประชุมประชาวาริน นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพร้อมมอบนโยบาย และอุปกรณ์ทำความสะอาดให้แก่ชุมชนต่างๆ ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน ซึ่งโครงการประกวดชุมชนดีเด่นในการรักษาความสะอาด และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กลุ่มพลังมวลชน และอาสาสมัครของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบของบ้านเมือง รวมถึงยังเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นในด้านสุขภาพ คุณภาพสังคม และสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายวารินเมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก ซึ่งกิจกรรมในโครงการจะเป็นการอบรมให้ความรู้ในการประกวดชุมชนดีเด่นในด้านต่างๆ 4 ด้าน กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดชุมชนทั้ง 28 ชุมชน และกิจกรรมมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ชุมชนที่ได้รับรางวัลประกวดชุมชนดีเด่น ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางจุรีภรณ์ คูณแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จากศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี และคณะ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการ และการคัดแยกขยะภายในชุมชนด้วย

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
  กองสาธารณสุขฯ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting