1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบได้จัดกิจกรรมโครงการดูแลห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมประชาวาริน  นายจีระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ มาเป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และสมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมเป็นในกิจกรรมโครงการดูแลห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ขึ้น โดยได้เชิญกลุ่มผู้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุทั้ง 28 ชุมชน มาทำกิจกรรมและพบปะพูดคุยกัน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุได้มีสุขภาพ ที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ สำหรับกิจกรรมภายในงานนั้นประกอบไปด้วย การอบรมให้ความรู้ เรื่อง โรคเบาหวานและความดัน ได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงภัทรสุดา ฟองงาม จากโรงพยาบาลวารินชำราบ และนางอ้อมใจ รุ่งทองใบสุรีย์ โภชนากรชำนาญงาน และคณะจากจากโรงพยาบาลวารินชำราบ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องหลักสุขาภิบาลอาหาร จากนั้นได้มีการร้องเพลงสร้างความสุขให้แก่ผู้สูงอายุ การจับสลากมอบของรางวัล การแสดงจากตัวแทนผู้สูงอายุทั้ง 3 เขตศูนย์บริการสาธารณสุข และการร่วมรำวงระหว่างคณะผู้บริหารและผู้สูงอายุ ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง  ทั้งนี้ผู้สูงอายุเป็นช่วงวัยที่ต้องการการเอาใจใส่เป็นพิเศษทั้งด้านร่าง กายและจิตใจ เพื่อให้เหล่าผู้สูงอายุได้อยู่เป็นที่พึ่งทางใจของลูกหลาน ต่อไปอีกหลายปี

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

  กองสาธารณสุขฯ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting