1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

สำนักปลัดฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
41 ลงพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ให้เกิดความเรียบร้อย
42 ประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงการจัดทำบัญชีข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามขอบเขตขององค์กร และแหล่งผลิตก๊าซเรือนกระจกในสำนัก/กอง เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ 2567
43 ประชุมเตรียมความพร้อมในการรับการให้ความช่วยเหลือและเป็นที่ปรึกษา (พี่เลี้ยง) ตรียมการประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
44 ประชุมเตรียมรับการประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2/2567
45 ประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2567
46 เทศบาลเมืองวารินชำราบ เข้าการประชุมรับฟังชี้แจงรายละเอียดทุนวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
47 ประชุมถอดบทเรียนแนวทางการช่วยเหลือประชาชนกรณีการเกิดอัคคีภัยบ้านเรือนประชาชน และการเกิดอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ
48 ประชุมคณะกรรมการร่วมตรวจสอบแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน์แปลง “ท่าน้ำ” ครั้งที่ 1/2567
49 ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
50 ประชุมถอดบทเรียน และเตรียมความพร้อมในการสมัครเพื่อรับการประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
51 ลงพื้นที่หน่วยบริการจัดทำบัตรเคลื่อนที่ของกรมการปกครองให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน
52 เทศบาลเมืองวารินชำราบ มอบเงินสนับสนุนการจัดงานกาชาด รวมน้ำใจให้กาชาดจังกวัดอุบลราชธานี
53 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานประจำปีและงานกาชาดจ.อุบลราชธานี ประจำปี 2567 "รับแสงแรกแห่งตะวัน 4 มหัศจรรย์ @อุบลฯ"
54 ประชุมปรึกษาหารือ แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการผู้ประสบภัยน้ำท่วม
55 ประชุมคณะกรรมการทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ
56 วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566
57 ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ 2566 และประจำปีงบประมาณ 2567
58 ประชุมถอดบทเรียนสัมภาษณ์ หน่วยงานที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปี 2566
59 เทศบาลเมืองวารินชำราบ เข้ารับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2566
60 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมพิธีเปิดอาคารศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข เทศบาลตำบลนาเยีย
สำนักปลัดฯ
Secured by Siteground Web Hosting