1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

สำนักปลัดฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
61 เทศบาลเมืองวารินชำราบ เปิดศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่
62 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2566
63 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “วันนวมินทรมหาราช” ประจำปี 2566
64 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันรัฐวิสาหกิจไทย ประจำปี 2566
65 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเกาะช้างในการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการที่ดี
66 เทศบาลเมืองวารินชำราบ เข้าตรวจประเมินโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2566
67 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2566
68 พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566
69 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการอบรมให้ความรู้เสริมสร้างวินัย การรักษาวินัย และการป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่กระทำผิดวินัย ประจำปีงบประมาณ 2566
70 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 2566
71 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566
72 ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2566
73 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมซ้อมรำ "231 ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม"
74 ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566
75 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกิจกรรมคืนร่มป่า ปฏิบัติบูชาร่มธรรม
76 ประชุมเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบตรวจประเมินเชิงลึกในพื้นที่ (รอบที่ 3)
77 ตรวจประเมินเชิงลึกในพื้นที่ (รอบที่ 2) สำหรับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2566
78 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2566
79 พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2566
80 ลงพื้นที่หน่วยบริการจัดทำบัตรเคลื่อนที่ของกรมการปกครองให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน
สำนักปลัดฯ
Secured by Siteground Web Hosting