1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

สำนักปลัดฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ศึกษาดูงานการบริหารจัดการที่ดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการซึ่งด้านการบริหารจัดการที่ดีของเทศบาลเมืองวารินชำราบ
2 ประชุมสัมมนาทางวิชาการ สันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1 เน้นย้ำยึดหลัก "ทันโลก ทันสมัย ทันท่วงที" ในการแก้ปัญหาประชาชนในท้องถิ่น
3 ต้อนรับ นายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่มาตรวจเยี่ยมปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์
4 ลงพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ให้เกิดความเรียบร้อย
5 ประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงการจัดทำบัญชีข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามขอบเขตขององค์กร และแหล่งผลิตก๊าซเรือนกระจกในสำนัก/กอง เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ 2567
6 ประชุมเตรียมความพร้อมในการรับการให้ความช่วยเหลือและเป็นที่ปรึกษา (พี่เลี้ยง) ตรียมการประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
7 ประชุมเตรียมรับการประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2/2567
8 ประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2567
9 เทศบาลเมืองวารินชำราบ เข้าการประชุมรับฟังชี้แจงรายละเอียดทุนวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
10 ประชุมถอดบทเรียนแนวทางการช่วยเหลือประชาชนกรณีการเกิดอัคคีภัยบ้านเรือนประชาชน และการเกิดอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ
11 กิจกรรมโครงการหมู่บ้านศีลธรรม นำไปสู่หมู่บ้านยั่งยืน Sustainable Village ประจำปี 2567
12 ประชุมคณะกรรมการร่วมตรวจสอบแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน์แปลง “ท่าน้ำ” ครั้งที่ 1/2567
13 ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
14 ประชุมถอดบทเรียน และเตรียมความพร้อมในการสมัครเพื่อรับการประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
15 ลงพื้นที่หน่วยบริการจัดทำบัตรเคลื่อนที่ของกรมการปกครองให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน
16 เทศบาลเมืองวารินชำราบ มอบเงินสนับสนุนการจัดงานกาชาด รวมน้ำใจให้กาชาดจังกวัดอุบลราชธานี
17 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานประจำปีและงานกาชาดจ.อุบลราชธานี ประจำปี 2567 "รับแสงแรกแห่งตะวัน 4 มหัศจรรย์ @อุบลฯ"
18 ประชุมปรึกษาหารือ แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการผู้ประสบภัยน้ำท่วม
19 ประชุมคณะกรรมการทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ
20 วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566สำนักปลัดฯ
Secured by Siteground Web Hosting