1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองการศึกษา

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมทำบุญตักบาตร "ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด แต่งผ้าไทยใส่บาตร ทุกวันธรรมสวนะ" ณ วัดผาสุการาม
2 ลงนามใน MOU ว่าด้วยความร่วมมือการดำเนินโครงการ“วัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"
3 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประชุมคณะกรรมการฯ ในการพิจารณาหลักเกณฑ์การรับสมัครสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน และการคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองวารินชำราบ
4 อบรมโครงการพัฒนาตามหลักสูตรสู่การเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2566 การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่การพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรที่ 2
5 อบรมโครงการพัฒนาตามหลักสูตรสู่การเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2566 “การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่การพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21”
6 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการประเมินผู้เรียนด้านการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2566
7 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนลูกเสือจราจรให้แก่เด็กนักเรียน ประจำปี 2566
8 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการประเมินผู้เรียนด้านการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2566
9 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมฟ้อนรำ 231 ปี สถาปนาเมืองอุบลราชธานี
10 เทศบาลเมืองวารินชำราบ และสถานศึกษาในสังกัดร่วมประชุมวางแผนแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้คิดเลขคล่อง ปีการศึกษา 2566
11 พิธีเปิดโครงการอบรมค่ายผู้นำเยาวชนสัมพันธ์ ประจำปี 2566
12 โครงการพัฒนาครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มทักษะด้านภาษาสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 2
13 โครงการพัฒนาครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มทักษะด้านภาษาสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 1
14 ขบวนแห่งานประเพณีเทศกาลสงกรานต์ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2566
15 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดงานพิธีทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุภายในเขตเทศบาล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2566
16 เทศบาลเมืองวารินชำราบได้จัดการประกวดผู้ประชันโฉมสาวงาม ประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2566
17 กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดประชุมคณะทำงานประเพณีสงกรานต์
18 พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นอนุบาล "บัณฑิตน้อย" ประจำปีการศึกษา 2565
19 บรรยากาศการซักซ้อมนักเรียนระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย "บัณฑิตน้อย" ประจำปี 2565
20 ประชุมคณะทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงานประเพณีสงกรานต์เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2566

สมัครสมาชิกสภาเด็กฯ


รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

กองการศึกษา
Secured by Siteground Web Hosting