1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสวัสดิการและสังคม

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง สำรวจ และประเมินความเสียงหายจากเหตุภัยพิบัติเทศบาลเมืองวารินชำราบ
2 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ และจัดสัมมนา เรื่อง “ทางรอดทางเลือกเพื่อความอยู่รอดในภาวะเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน”
3 กิจกรรมโครงการรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2567
4 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 2/2566
5 มอบเงินช่วยเหลือ และสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา
6 เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี รุดเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ในชุมชนแสนสำราญ
7 กิจกรรมโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น ประจำปี 2566 (หลักสูตรปลูกผักสวนครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรเลี้ยงไก่ไข่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนมีการพึ่งพาตนเอง ผลิตอาหารไว้กินเองในครัวเรือน)
8 ภาพบรรยากาศการเลือกกรรมการชุมชน (แทนกรรมการที่ว่าง) ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ
9 ประชุมหารือและสำรวจพื้นที่ในการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบคลองคำก้อม
10 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อุทกภัย ปี 2565
11 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกลับภูมิลำเนา
12 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง ประจำปี 2566
13 กิจกรรมรณรงค์โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี2566 (รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด)
14 ภาพบรรยากาศการเลือกกรรมการชุมชน (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ
15 เทศบาลเมืองวารินชำราบ มอบเงินช่วยเหลือประชาชนที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย
16 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมชี้แจงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี2565
17 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน ประจำปี 2566 วันที่ 3
18 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน ประจำปี 2566 วันที่ 2
19 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน ประจำปี 2566 วันที่ 1
20 กองสวัสดิการสังคม จัดการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนจากเหตุวาตภัยของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 1/2566

หมู่บ้านยั่งยืน


กองสวัสดิการและสังคม
Secured by Siteground Web Hosting