1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าศึกษาดูงาน เรื่องโครงการเพิ่มศักยภาพ ผู้แทนภาคประชาชนและผู้นำชุมชนในการควบคุมและป้องกันโรค
2 ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ จัดการอบรมโครงการสอนทักษะชีวิตด้านสุขภาพสำหรับวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 (รุ่นที่ 8) โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
3 ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ จัดการอบรมโครงการสอนทักษะชีวิตด้านสุขภาพสำหรับวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 (รุ่นที่ 7) โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
4 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับ สสอ.วารินชำราบ และโรงพยาบาลวารินชำราบ ออกตรวจและเฝ้าระวังการใส่ฟอร์มาลินในอาหารทะเลภายในตลาดสดเทศบาล 1
5 ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ จัดการอบรมโครงการสอนทักษะชีวิตด้านสุขภาพสำหรับวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 (รุ่นที่ 6) โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
6 ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ จัดการอบรมโครงการสอนทักษะชีวิตด้านสุขภาพสำหรับวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ รุ่นที่ 5
7 อบรมโครงการสอนทักษะชีวิตด้านสุขภาพสำหรับวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2567
8 อบรมโครงการอบรมผู้นำเยาวชน เพื่อเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2567
9 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ประชุมชี้แจงคณะทำงานโครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
10 กิจกรรมบริการทำหมันสุนัข-แมว ประจำปี 2567 ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ฟรี!!!
11 อบรมโครงการสอนทักษะชีวิตด้านสุขภาพสำหรับวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 1
12 โครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพ เฝ้าระวังและป้องกันโรค ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ แก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ประจำเดือนมกราคม 2567
13 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการเก็บขยะอันตรายในชุมชน จำนวน 28 ชุมชน
14 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับ สปสช.เขต10 รพ.วารินชำราบ และสสอ.วารินชำราบ จัดการประชุมวางแผนการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปี 2567
15 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน มุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์
16 ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดกิจกรรมคัดกรองวัณโรคกลุ่มเสี่ยง ตามโครงการพัฒนางานวัณโรค ประจำปีงบประมาณ 2567
17 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกตรวจและเฝ้าระวังการใส่ฟอร์มาลินในอาหารทะเล ภายในตลาดสด แห่งที่ 1 และห้องเย็นป็อบสตาร์
18 ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่น มิตรภาพที่ 5
19 โครงการเสริมสร้างสุขอนามัยและความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2567
20 กิจกรรมคัดกรองวัณโรคกลุ่มเสี่ยง ตามโครงการพัฒนางานวัณโรค ประจำปีงบประมาณ 2567กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting