1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ออกสำรวจเก็บตัวอย่างน้ำจากตู้หยอดเหรียญ ภายในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ
2 ออกตรวจเฝ้าระวังการใส่สารฟอร์มาลินในอาหารทะเล ภายในตลาดสดเทศบาลแห่งที่ 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ
3 ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง เทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 1/2567
4 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนรองรับสังคมสูงวัย ภายใต้ “โครงการขับเคลื่อนแผนรองรับสังคมสูงวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2567
5 อบรมเครือข่ายเฝ้าระวังบุหรี่ “โครงการวารินฯ เมืองปอดใส ไร้ควันบุหรี่”
6 เทศบาลเมืองวารินชำราบ รณรงค์ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก โรคไข้ซิก้า และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ภายในชุมชนแสนสำราญ
7 โครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพ เฝ้าระวังและป้องกันโรค ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ แก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เทศบาลเมืองวารินชำราบ
8 ลงพื้นที่โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ในการตรวจสุขาภิบาลอาหารของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ
9 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ทำความสะอาด ลอกท่อ และดำเนินการจัดระเบียบภายในตลาดสดเทศบาล 1
10 ลงพื้นที่โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5 ในการตรวจสุขาภิบาลอาหารของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ
11 ลงพื้นที่โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ในการตรวจสุขาภิบาลอาหารของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ
12 ออกตรวจและเฝ้าระวังการใส่ฟอร์มาลินในอาหารทะเลภายในตลาดสดเทศบาล 1
13 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล แห่งที่1 Big Cleaning Day
14 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตรวจสุขลักษณะของสถานประกอบการและสุ่มตรวจเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหาร
15 ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการมหัศจรรย์ 2,500 วันแรกของชีวิต วันที่ 2
16 ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการมหัศจรรย์ 2,500 วันแรกของชีวิต
17 ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและสำรวจประชากรสัตว์เลี้ยง ประจำปี2567 ในชุมชนเขตเทศบาล
18 ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จาก องค์การบริหารจัดการเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการ “ส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ประจำปีงบประมาณ 2567
19 ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและสำรวจประชากรสัตว์เลี้ยง ประจำปี2567 ในชุมชนเขตเทศบาล
20 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประชุมพรีทวนสอบข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร
กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting