1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ข่าวฝากประกาศ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง กำหนดช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาด
2 ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี เรื่อง การขอเช่าที่ดินราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิม
3 ประกวดราคาขายที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้างและครุภัณฑ์
4 การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2564(ผ่านภูวงษ์ คัพ ครั้งที่ 1)
5 ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี เรื่อง การขอเช้าที่ดินราชพัสดุ
6 กำหนดห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์ทำการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธาารณสมบัติของแผ่นดินมายื่นคำขอรับใบอนุญาต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
7 ประกาศ สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาวารินชำราบ เรื่อง เงินมัดจำรังวัดที่ค้างบัญชีเกิน 5 ปี
8 รายละเอียดการจัดการแข่งรายการ แม่มูลโอเพ่น ครั้งที่ 1/2563
9 ส่งประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี
10 ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาวารินชำราบ เรื่องการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน
11 เรื่องที่ควรรู้ COVID-19
12 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
13 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)
14 แนวทางปฏิบัติการขอใช้บัญชีกรณีต่างๆ
15 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
16 ประกาศ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัตรบุคคลภายนอกเป็นเครือข่ายประกันสังคม
17 แจ้งให้ทราบงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ
18 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562
19 กำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างตามภารกิจ
20 การรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น มาดำรงตำแหน่งที่ว่างของเทศบาล

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting