1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ข่าวฝากประกาศ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ขอปรับเปลี่ยนกำหนดเวลา ขึ้น - ลง ผาชะนะได อุทยานแห่งชาิตผาแต้ม
2 ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง กำหนดช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาด
3 ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี เรื่อง การขอเช่าที่ดินราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิม
4 ประกวดราคาขายที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้างและครุภัณฑ์
5 การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2564(ผ่านภูวงษ์ คัพ ครั้งที่ 1)
6 ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี เรื่อง การขอเช้าที่ดินราชพัสดุ
7 กำหนดห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์ทำการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธาารณสมบัติของแผ่นดินมายื่นคำขอรับใบอนุญาต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
8 ประกาศ สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาวารินชำราบ เรื่อง เงินมัดจำรังวัดที่ค้างบัญชีเกิน 5 ปี
9 รายละเอียดการจัดการแข่งรายการ แม่มูลโอเพ่น ครั้งที่ 1/2563
10 ส่งประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี
11 ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาวารินชำราบ เรื่องการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน
12 เรื่องที่ควรรู้ COVID-19
13 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
14 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)
15 แนวทางปฏิบัติการขอใช้บัญชีกรณีต่างๆ
16 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
17 ประกาศ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัตรบุคคลภายนอกเป็นเครือข่ายประกันสังคม
18 แจ้งให้ทราบงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ
19 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562
20 กำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างตามภารกิจ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting