1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>


# รายการหัวเรื่อง
1 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
2 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
3 คำแถลงนโยบายของนากยกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ
4 การบริหารราชการของเทศบาลและการมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี
5 ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล
6 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
7 ประกาศคณะกรรมการพนักงานจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
8 แผนดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ 2563
9 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
10 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Secured by Siteground Web Hosting