1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>


# รายการหัวเรื่อง
1 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
2 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
3 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
4 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
5 คำแถลงนโยบายของนากยกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ
6 การบริหารราชการของเทศบาลและการมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี
7 ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล
8 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
9 ประกาศคณะกรรมการพนักงานจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
10 แผนดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ 2563

หมู่บ้านยั่งยืน


Secured by Siteground Web Hosting