1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศงานบริการต่างๆ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
2 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
3 กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการ พ.ศ.2561
4 แบบแสดงตัวตนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2563
5 เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฎิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี (รับมอบอำนาจในการอนุญาต/ระงับการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร ทุกประเภทตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาหาร)
6 เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ผู้อำนวยการกองช่างปฎิบัติราชการแทน (การยื่นคำร้องของประชาชนเกี่ยวกับการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ)
7 เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ผู้อำนวยการกองช่างปฎิบัติราชการแทน (ในการอนุญาตเกี่ยวกับการ ขออนุญาตตัดคันหิน - ทางเท้า และผิวจราจรเพื่อเป็นทางเข้าออก)
8 เรื่อง บันทึกคำให้การของผู้ขอมีบัตรประจำตัวประชาชน ในกรณีบัตรหาย บัตรถูกทำลาย เป็นต้น
9 การบริหารราชการของเทศบาลและการมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี
10 มอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล
Secured by Siteground Web Hosting