1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 เรียกประชุมสภาเทศบาล สมันสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567
2 ประกาศสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทสบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567
3 กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2567 สมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป (พ.ศ.2568) และระยะเวลาประชุมของแต่ละสมัย
4 เรียกปรชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566
5 เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565
6 เรียกประชุมภสาเทศบาล สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565
7 เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
8 เรียกปรชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565
9 กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2565 สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ของปีถัดไป (พ.ศ.2566) และระยะเวลาประชุมของแต่ละสมัย
10 เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566Secured by Siteground Web Hosting