1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ระเบียบ พรบ. กฏหมายท้องถิ่น


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน)
2 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการ พ.ศ.2540
3 รายงานผลการปฏิบัติแผนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
4 การเสริมสร้างวินัยของพนักงานจ้าง
5 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558
6 การจัดทำประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน และการลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
7 กฏกระทรวง ฉบับที่ 70 (พ.ศ.2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาหาร พ.ศ.2522
8 เรื่อง ระเบียบ พรบ. กฎหมายท้องถิ่น
Secured by Siteground Web Hosting