1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
21 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดคลิปวิดีโอภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ประจำปี 2567
22 การดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านระบบฐานข้อมูล Smart Law และส่งเสริมการพัฒนาทักษะการใช้งานระบบฐานข้อมูล Smart Law เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
23 ขอความอนุเคราะห์ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดให้พื้นที่ป่าชายเลนในจังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ พ.ศ. ...
24 ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์การบริหารส่วนตำบลตบหู
25 ขอความอนุเคราะห์ขอใช้สถานที่จัดงานวันที่อยู่อาศัยโลก 2566 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
26 ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมโหวตคลิปวิดีโอประกอบเพลง รี รี รี ตามโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ รณรงค์การบริหารจัดการขยะ เราปรับเพื่อโลกเปลี่ยน
27 รับสมัครเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลคำขวาง
28 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำปี 2566 จำหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์และการจัดนิทรรศการหน่วยงาน และกิจกรรมเสี่ยงโชคชิงรางวัลภายในร้านกาชาด
29 ขอประชาสัมพันธ์การยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
30 แจ้งประชาสัมพันธ์คู่มือการปฏิบัติงานฯ และสื่อสารการเรียนรู้ในรูปแบบ E-learning ให้แก่ข้าราชการเทศบาล ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
31 แนวทางในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
32 ขอความอนุเคราะห์แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเผยแพร่ไฟล์หนังสือคู่มือการดำเนินคดีปกครอง สำหรับประชาชนในรูปแบบคิวอาร์โค้ด
33 การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิมเติม ฉบับที่ 7 ขององค์กรปกครองส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
34 การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิมเติม ฉบับที่ 6/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 ขององค์กรปกครองส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
35 การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิมเติม ครั้งที่ 5 ขององค์กรปกครองส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
36 การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4 ขององค์กรปกครองส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
37 โครงการท้องถิ่นไทยพัฒนานักกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ
38 แจ้งประกาศและคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
39 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คนพิการเพื่อเข้ารับการฝึกอาชีพ
40 ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง การสสหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเชิดชูเกียรติเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานีSecured by Siteground Web Hosting