1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ข่าวประชาสัมพันธ์


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ขอความอนุเคราะห์ในการขอเข้าประชาสัมพันธ์และลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชั่นพฤติมาตร
2 การดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในพิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" ประจำปี 2565
3 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฏหมายพระราชบัญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542
4 การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565
5 ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วารสารเทศบาลเมืองหัวหิน ปีที่ 2 ฉบับที่ 7
6 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ+ในพื้นที่จังหวัดอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2566
7 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ
8 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์
9 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น
10 โครงการผู้ว่าฯ พาเข้าวัด แต่งผ้าไทยใส่บาตร ทุกวันธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ 2566
11 ขออนุมัติประกาศประชาสัมพันธ์ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) ประจำปี 2566 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
12 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
13 ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง ขยายเวลาการรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งสายผู้บริหาร
14 ประกาศเทศบาลตำบลหัวนา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล
15 ประกาศเทศบาลนครตรัง เรื่อง ขยายเวลาการรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
16 ประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
17 ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธษนี เรื่อง ขอเช่าที่ดินราชพัสดุ
18 รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดอุบลราชธานี
19 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ อบ.1268 ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
20 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

Secured by Siteground Web Hosting