1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ
2 การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
3 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2567
4 ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่เป็นจุดจอดให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2567
5 ประชาสัมพันธ์ บัญชีบริการดิจิทัล เพื่อส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้สินค้าและบริการดิจิทัลจากผู้ประกอบการและผู้ให้บริการดิจิทัลไทย
6 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567 เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
7 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่มาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยเทศกาลบุญบั้งไฟ ปี 2567
8 การดูแลรักษาพระบรมฉายาลักษณ์และสัญลักษณ์อันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันของชาติ
9 เตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและใช้เรือในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567
10 มาตรการเพื่อความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567
11 การเปิดรับข้อเสนอคำขออาสาสมัครเกาหลี ประจำปี 2567
12 การดำเนินโครงการ ธนารักษ์เอื้อราษฎร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
13 อบจ.อุบลราชธานี แจ้งข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน และบัญชีโครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
14 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567
15 ประสานความร่วมมือในการดำเนินการเปิดเวทีสาธารณะ และเปิดบ้าน ป.ป.ท (Open House)
16 ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล
17 การป้องกันและแก้ไขไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)
18 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพิน
19 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ ศูนย์แว่นไทย
20 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว อบต.คำเขื่อนแก้ว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
Secured by Siteground Web Hosting