1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

รายงานผลการดำเนินงาน


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
2 จุลสาร สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566
3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1
4 เผยแพร่รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
5 เผยแพร่รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2565 31 มีนาคม 2566)
6 เผยแพร่รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
7 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
8 จุลสาร สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565
9 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
10 รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564-กันยายน 2565)
Secured by Siteground Web Hosting