1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

รายงานผลการดำเนินงาน


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566
2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1
3 เผยแพร่รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
4 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม2565 – มีนาคม 2566)
5 เผยแพร่รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2565 31 มีนาคม 2566)
6 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี พ.ศ.2565
7 เผยแพร่รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
8 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
9 จุลสาร สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565
10 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

หมู่บ้านยั่งยืน


Secured by Siteground Web Hosting