1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

รายงานผลการดำเนินงาน


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี พ.ศ.2565
2 เผยแพร่รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
3 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
4 จุลสาร สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565
5 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
6 รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564-กันยายน 2565)
7 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
8 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส (ไตรมาสที่ 4 เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือน กันยายน 2564)
9 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)
10 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ต.ค.64-มี.ค.65)

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

Secured by Siteground Web Hosting