1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิดจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชุมชนหนองบก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะในการเดินทาง สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงานพนักงานครูและบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ระบบกล้องโทรทัศน์วงจงปิดอาคารสำนักงาน จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 81-6371 อบ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์หมายเลขทะเบียน 81-9540 อบ (รหัส ช.002-47-0005) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลพื้นที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ(สวนประทุมเทพภักดี)
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลพื้นที่สวนสาธารณะทุ่งคำนํ้าแซบ(ด้านหอประชุมประชาวาริน)
11 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าบรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อใช้ในโครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงานพนักงานครูและบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงานพนักงานครูและบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ รถกู้ภัย 2 หมายเลขทะเบียน 82-4085 อุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทวฤทธิ์ ชุมชนชลประทาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bigding)
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชุมชนต้นแต้-ชุมชนสุขสำราญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bigding)
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อจัดกิจกรรมอันเนื่องมาจากเพราะราชดำริกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติหรือที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อจัดกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติหรือที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน พระมหากษัตริย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 83-7390 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 81-6948 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อที่ดินบ่อขยะเพิ่มเติม โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็คทรอนิกส์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาจง
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจงSecured by Siteground Web Hosting