1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
2 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
3 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2566
4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
5 แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy 2566 (รอบ 6 เดือน)
6 รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564-กันยายน 2565)
7 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566-2570) ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ
8 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566-2570) ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ
9 รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ทม.วาริน 2566 (รอบ 6 เดือน) (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
10 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2566

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

Secured by Siteground Web Hosting