1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
3 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
4 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ (ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
5 แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่สำหรับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
6 ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี 2567
7 แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้
8 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2567 ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ
9 คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ในการดำเนินงานของหน่วยงายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
10 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)Secured by Siteground Web Hosting