1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
91 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 29/2563
92 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 28/2563
93 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 25/2563
94 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 27/2563
95 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 26/2563
96 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3 เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนมิถุนายน 2563)
97 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
98 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 24/2563
99 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 23/2563
100 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


Secured by Siteground Web Hosting