1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประกาศ กกต. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเวลาออกอากาศให้แก่พรรคการเมืองในการแถลงผลงานของ พรรคการเมืองทาง
2 ประกาศ กกต. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการส่งเงินค่าปรับและเงินหรือทรัพย์สินที่ต้องนำเข้ากองทุน เพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
3 ประกาศ กกต. เรื่อง วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้ บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2551
4 ประกาศ กกต. เรื่อง วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้ บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2551
5 ระเบียบ กกต. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการวินิจฉัยข้อสงสัยเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ว. พ.ศ. 2551
6 ประกาศ กกต. เรื่อง วิธีการสนับสนุนการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ว. พ.ศ. 2551
7 ระเบียบ กกต. ว่าด้วย การหาเสียง ข้อควรปฏิบัติ และข้อห้ามมิให้ปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ว.
8 ระเบียบ กกต. ว่าด้วย การเลือกตั้ง ส.ว. 2550
9 ระเบียบ กกต. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา พ.ศ. 2550
10 ระเบียบ กกต. หลักเกณฑ์และวิธีการลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการ สรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2550
Secured by Siteground Web Hosting