1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Covid-19


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 สถานการณ์ไวรัส Covid-19 จังหวัดอุบลราชธานี
2 มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดและกำหนดพื้นที่สถานการณ์กำหนดพื้นที่สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ของจังหวัดอุบลราชธานี
3 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับบุคคลที่เดินทางมาจากพื้อนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด
4 การกำหนดมาตรการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
5 ขอความร่วมมือการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี
6 ประชาสัมพันธ์และกำกับดูแลร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มอย่างเคร่งคัด
7 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 12)
8 กำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)
9 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่26) และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
10 คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2564
11 ประกาศจ.อุบลราชธานี ให้ทุกอำเภอ ทุกตำบล เป็นพื้นที่ควบคุม ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป้นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
12 ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พรก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 27) (10 กรกฎาคม 2564)
13 คำสั่ง จ.อุบลราชธานี ขยายระยะเวลาปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคเป็นการชั่วคราว ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2564
14 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด
15 การสำรวจผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีความประสงค์ฝึกทักษะฝีมือทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ
16 การขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 12)
17 การดำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
18 ข้อแนะนำเตรียมตัว ก่อนไปฉดวัคซีน ป้องกัน Covid-19
19 การดำเนินการตามผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) กรณี การติดตาม กำกับตรวจสอบ และเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด เพื่อมิให้มีการลักลอบเล่นการพนัน ชนไก่ ชนโค
20 ขอความร่วมมทอในการประชาสัมพันธ์ช่องทางการการติดต่อรับเรื่องให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting