1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Covid-19


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 สถานการณ์ไวรัส Covid-19 จังหวัดอุบลราชธานี
2 ขอความร่วมมทอในการประชาสัมพันธ์ช่องทางการการติดต่อรับเรื่องให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19
3 การดำเนินการตามผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ครั้งที่ 5/2564
4 การปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคให้มีความเข้มข้นเพิ่มขึ้น
5 การบังคับใช้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในระดับพื้นที่อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง
6 การกำหนดมาตรการควบคุมการอพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด -19) เพิ่มเติม
7 การกำหนดพื้นที่สถานการณ์ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 22) ลงวันที่ 29 เมษายน 2564
8 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พระราชกำหนดการบริหารการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 22)
9 ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง การปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค เป็นรายพื้นที่ (เพิ่มเติม) (ชุมชนคำน้ำแซบ ตำบลวารินชำราบ)
10 ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
11 คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นการชั่วคราว (6 พฤษภาคม 2564)
12 คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตราการเฝ้าระวังฯเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด
13 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด เพิ่มเติม
14 ขยายระยะเวลาใช้บังคับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
15 กำหนดมาตรการควบคุมโรคและปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โคิวด -19)
16 การดำเนินการตามผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.)
17 แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
18 การกำหนดมาตรการควบคุมโรคและปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
19 การกำหนดมาตรการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเพิ่มเติม
20 คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขยายระยะเวลาปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคเป็นการชั่วคราว ( 30 เมษายน 2564)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting