1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Covid-19


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 สถานการณ์ไวรัส Covid-19 จังหวัดอุบลราชธานี
2 การกำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธษนี
3 ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นการชั่วคราว
4 ประชาสัมพันธ์ ซื้อชุดตรวจโควิด ออนไลน์ เสี่ยงได้ของไม่มีคุณภาพ
5 การดำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโดโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
6 การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 14)
7 การดำเนินการตามผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.)
8 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 34)
9 ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
10 กำหนดมาตรการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในการจัดงานศพ
11 มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดและกำหนดพื้นที่สถานการณ์กำหนดพื้นที่สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ของจังหวัดอุบลราชธานี (เพิ่มเติม)
12 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558 (ฉบับที่30 และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 11/2564
13 ผู้ประสงค์แยกกักตัวที่บ้าน Home Lisolation
14 พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดพื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด
15 วิธีดูแลตัวเอง เมือติดโควิด แต่ยังต้องรอเตียง
16 การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้อวที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 13)
17 การกำหนดมาตรการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและควบคุมการเพยแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
18 ระดับพื้นที่ควบคุมสถานการณ์โควิด บังคับใช้ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป
19 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 28)และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การอพร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 10/2564
20 มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดและกำหนดพื้นที่สถานการณ์กำหนดพื้นที่สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ของจังหวัดอุบลราชธานี

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting