1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คู่มือการปฏิบัติงาน


1 คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (มาตรฐาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
2 คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2566
4 คู่มือ สำหรับประชาชน ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองวารินชำราบ
5 เทศบาลเมืองวารินชำราบขอความร่มมือท่านตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองวารินชำราบ
6 คู่มือปฏิบัติงาน การประชุมสภาท้องถิ่น
7 คู่มือการปฏิบัติงานของงานบริการระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

Secured by Siteground Web Hosting