1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมิถุนายน 2564 - กรกฎาคม 2564
2 สรุปตารางการดำเนินการจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2564
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2564
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม 2563
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกยน 2563
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2563
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกันยายน 2563
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม 2563
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม 2563
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน 2563
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม 2563
13 สรุปตารางการดำเนินการจัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2563
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม - กันยายน 2562
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมิถุนายน 2562
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน 2562
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม 2562
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562

หมู่บ้านยั่งยืน


Secured by Siteground Web Hosting