1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงาน


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
2 คำสั่งเทศบาลเมืองวารินชำราบ ที่ 412/2563 เรื่อง กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานและพนักงานจ้างกองช่างสุขาภิบาล
3 คำสั่งเทศบาลเมืองวารินชำราบ ที่ 602/2563 เรื่อง กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างกองวิชาการและแผนงาน
4 คำสั่งเทศบาลเมืองวารินชำราบ ที่ 506/2562 เรื่อง กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล งานตรวจสอบภายใน หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองวารินชำราบ
5 คำสั่งเทศบาลเมืองวารินชำราบ ที่ 31/2560 เรื่อง กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล สังกัดกองสวัสดิการสังคม
6 คำสั่งเทศบาลเมืองวารินชำราบ ที่ 963/2562 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในกองการศึกษา
7 คำสั่งเทศบาลเมืองวารินชำราบ ที่ 888/2563 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง กองช่าง
8 คำสั่งเทศบาลเมืองวารินชำราบ ที่ 641/2563 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลกองคลัง (เพิมเติม)
9 คำสั่งเทศบาลเมืองวารินชำราบ ที่ 431/2563 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลกองคลัง
10 คำสั่งเทศบาลเมืองวารินชำราบ ที่ 31/2562 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง สำนักปลัดเทศบาล
11 คำสั่งเทศบาลเมืองวารินชำราบ ที่ 337/2563 เรื่อง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลกองคลัง(เพิ่มเติม)
12 คำสั่งเทศบาลเมืองวารินชำราบ ที่ 74/2562 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาการผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
13 คำสั่งเทศบาลเมืองวารินชำราบ ที่ 31/2560 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
14 คำสั่งเทศบาลเมืองวารินชำราบ ที่ 920/2562 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
15 คำสั่งเทศบาลเมืองวารินชำราบ ที่ 878/2562 เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาการในตำแหน่งที่ว่าง
16 คำสั่งสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองวารินชำราบ ที่ 1/2562 เรื่อง การมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
17 คำสั่งเทศบาลเมืองวารินชำราบ ที่ 879/2562 เรื่อง มอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล

หมู่บ้านยั่งยืน


Secured by Siteground Web Hosting