1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศ/คำสั่งมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติราชการ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 รายงานผลการประเมินตนเองตามแบบประเมินผล การจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและ ค่าเป้าหมายขั้นต่ำ มาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล พ.ศ.2565
2 รายงานผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล
3 รายงานผลการประเมินตนเองตามแบบประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและ ค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการบริการสาธารณะของเทศบาล
4 รายงานผลการประเมินตนเองตามแบบประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและ ค่าเป้าหมายขั้นต่พ มาตารฐานการจัดบริการสาธษรณะของเทศบาล พ.ศ.2565
5 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง การกำหนดขนาดเทศบาลและระดับตำแหน่งของเทศบาล
6 คำสั่งเทศบาลเมืองวารินชำราบ ที่ 379/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
7 นโยบายปรัหยัดพลังงาน
8 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประหยัดพลังงานของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ 2565
9 ประกาศองค์การบริหารสวนตำบลวาริน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ และระเบียบข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ปี2565
10 เอกสารการกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐาฝีมือตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2551

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Secured by Siteground Web Hosting