1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เลือกตั้ง สท.เขต 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง


กรองตามชื่อเรื่อง 
# รายการหัวเรื่อง
1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ดำเนินการทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
2 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง
3 บรรยากาศการส่งหีบบัตรเลือกตั้งจากคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งภายในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง
4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้ง ภายในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง
5 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อย ณ หน่วยเลือกตั้ง ภายในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง
6 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ดำเนินการส่งมอบหีบเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง และอุปกรณ์การเลือกตั้ง แก่กปน. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง
7 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการอบรมให้ความรู้เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง
8 รณรงค์ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชน ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง
9 รณรงค์ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชน ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง
10 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดคาราวานรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง
11 รณรงค์ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชน ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง
12 แจ้งเหตุที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง
13 รณรงค์ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชน ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง
14 ลงพื้นที่ตลาดนัดต้นแต้ และบริเวณวัดผาสุการาม เพื่อรณรงค์ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชน ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง
15 ประชุมเพื่อซักซ้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง
16 ขอเชิญตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
17 ประกาศ ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ เขตเลือกตั้งที่ 1 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
18 กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ เขตเลือกตั้งที่1 แทนตำแหน่งที่ว่าง
19 บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่1 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
20 รายงานการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ เขตเลือกตั้งที่ 1 (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ประจำวันที่ 11-15 กรกฎาคม 2565
21 รายงานการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ เขตเลือกตั้งที่ 1 (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2565
22 รายงานการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ เขตเลือกตั้งที่ 1 (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2565
23 รายงานการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ เขตเลือกตั้งที่ 1 (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2565
24 รายงานการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ เขตเลือกตั้งที่ 1 (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2565
25 รายงานการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ เขตเลือกตั้งที่ 1 (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2565
26 ปิดรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่างแล้ว
27 ปิดสมัครรับเลือกตั้งส.ท.เขต 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง มีผู้สมัครทั้งหมด 5 คน
28 สมัครเลือกเลือกตั้ง ส.ท.เขต 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง วันที่สองมีผู้สมัครเพิ่ม 1 ราย
29 บรรยากาศการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งว่าง
30 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง
31 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลแทนตำแหน่งที่ว่างอาทิตย์ที่ 21 ส.ค.2565 เปิดรับสมัครระหว่าง 11-15 กรกฎาคม 2565 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ
32 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง
33 ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง
Secured by Siteground Web Hosting