1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


กรองตามชื่อเรื่อง 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
1 แผนเผชิญเหตุอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม เทศบาลเมืองวารินชำราบ พ.ศ.2567 ศุกร์, 05 กรกฏาคม 2024
2 การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี (ด้านอุทกภัย) ประจำปี 2567 จันทร์, 27 พฤษภาคม 2024
3 ขอความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันกันการจมนํ้า ศุกร์, 03 พฤษภาคม 2024
4 การเฝ้าระวังภัยและผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศ (PM 2.5) ศุกร์, 19 เมษายน 2024
5 มาตรการลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ศุกร์, 19 เมษายน 2024
6 แจ้งเตือนภัยจากสภาวะอากาศแห้งแล้ง ศุกร์, 19 เมษายน 2024
7 แจ้งเตือนโรคภัยที่มาในช่วงฤดูร้อน ศุกร์, 19 เมษายน 2024
8 วิธีปฏิบัติตัวของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) เกินค่ามาตรฐาน ศุกร์, 19 เมษายน 2024
9 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์พายุฤดูร้อน ปี 2567 ศุกร์, 19 เมษายน 2024
10 ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง ขอให้ระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน อาทิตย์, 07 เมษายน 2024
11 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษในอากาศรวมถึงดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ พฤหัสบดี, 14 มีนาคม 2024
12 ประกาศ เรื่อง การใช้แผนเผชิญเหตุสารเคมีและวัตถุอันตรายเทศบาลเมืองวารินชำราบ พ.ศ. 2567 พุธ, 14 กุมภาพันธ์ 2024
13 ประกาศ เรื่อง วิธีปฏิบัติตัวของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เกินค่ามาตรฐาน พุธ, 14 กุมภาพันธ์ 2024
14 ประกาศ เรื่อง ขอความร่วมมือเฝ้าระวังป้องกันไฟป่าและหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 พุธ, 14 กุมภาพันธ์ 2024
15 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2566/67 (เดือนพฤศจิกายน 2566 - เมษายน 2567) อาทิตย์, 11 กุมภาพันธ์ 2024
16 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากอากาศหนาว ปี 2566-2567 ศุกร์, 22 ธันวาคม 2023
17 แจ้งเตือนระดับน้ำมูลสูงขึ้น (ฉบับที่ 4) จันทร์, 16 ตุลาคม 2023
18 แจ้งเตือนระดับน้ำมูลสูงขึ้น (ฉบับที่ 3) จันทร์, 16 ตุลาคม 2023
19 ขอให้เตรียมความพร้อมการอพยพ (ฉบับที่2) จันทร์, 16 ตุลาคม 2023
20 แจ้งเตือนระดับน้ำมูลสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) อังคาร, 03 ตุลาคม 2023
21 แจ้งเตือนระดับน้ำมูลสูงขึ้น อังคาร, 03 ตุลาคม 2023
22 ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อังคาร, 03 ตุลาคม 2023
23 ขอให้เตรียมความพร้อมการอพยพ อังคาร, 03 ตุลาคม 2023
24 แจ้งเตือนระดับน้ำในชุมชนสูงขึ้น อังคาร, 03 ตุลาคม 2023
25 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ปี 2566 ศุกร์, 15 กันยายน 2023
26 กองอำนวยการป้องกันฯจังหวัดอุบลราชธานี แจ้งเตรียมการอพยพและให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อังคาร, 12 กันยายน 2023
27 แผนเผชิญเหตุอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม เทศบาลเมืองวารินชำราบ พ.ศ.2566 พฤหัสบดี, 22 มิถุนายน 2023
28 การฝึกซ้อมการระงับอัคคีภัยในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2566 ศุกร์, 05 พฤษภาคม 2023
29 ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง ขอให้ระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน จันทร์, 10 เมษายน 2023
30 ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง แจ้งเตือนโรคภัยที่มาในช่วงฤดูร้อน ศุกร์, 10 มีนาคม 2023
31 ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง แจ้งเตือนภัยจากสภาวะอากาศแห้งแล้ง ศุกร์, 10 มีนาคม 2023
32 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล เรื่อง การใช้แผนเผชิญเหตุภัยแล้ง เทศบาลเมืองวารินชำราบ 2566 พุธ, 01 มีนาคม 2023
33 ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง แจ้งเตือนการดำเนินการตามมาตรการกำหนดเวลาห้ามเผาเด็ดขาดจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2566 จันทร์, 20 กุมภาพันธ์ 2023
34 ขอส่งแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง ปี 2565/2566 เสาร์, 18 กุมภาพันธ์ 2023
35 ประกาศผลการเลือกคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.เทศบาลเมืองวารินชำราบ พุธ, 08 กุมภาพันธ์ 2023
36 ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง ขอความร่วมมือเฝ้าระวังป้องกันไฟป่าและหมอกควันในช่วงฤดูแล้ง จันทร์, 09 มกราคม 2023
37 แผนเฉพาะกิจป้องกันและบรรเทาภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2566 จันทร์, 09 มกราคม 2023
38 แผนเฉพาะกิจป้องกันและระงับอัคคีภัยเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2566 พุธ, 04 มกราคม 2023
39 ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง แจ้งเตือนโรคที่มาในช่วงฤดูหนาว ศุกร์, 02 ธันวาคม 2022
40 ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง แจ้งเตือนให้ระมัดระวังภัยและอุบัติภัยในช่วงฤดูหนาว ศุกร์, 02 ธันวาคม 2022
41 ประชาสัมพันธ์ แนะแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับประชาชนในพื้นที่ประสบภัยหลังน้ำลด ศุกร์, 25 พฤศจิกายน 2022
42 ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง แจ้งเตือนให้ระมัดระวังและอุบัติภัยในช่วงฤดูหนาว ศุกร์, 25 พฤศจิกายน 2022
43 ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง แจ้งเตือนโรคที่มาในช่วงฤดูหนาว ศุกร์, 25 พฤศจิกายน 2022
Secured by Siteground Web Hosting