1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ท่านมีความพึงพอใจในงานบริการสาธารณะด้านใดมากที่สุด


 

จำนวนผู้ลงคะแนน
45
ลงคะแนนครั้งแรก
วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2023 เวลา 13:34 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด
วันจันทร์ที่ 02 กันยายน 2565 เวลา 11:20 น.

ท่านมีความพึงพอใจในงานบริการสาธารณะด้านใดมากที่สุด

Hits Percent Graph
ด้านทะเบียนราษฎรและบัตร 19 42.2%
ด้านการบริการสาธารณสุข 18 40%
ด้านการบริการชำระภาษี 7 15.6%
ด้านสังคมสงเคราะห์ 1 2.2%
ด้านการศึกษา 0 0%
Secured by Siteground Web Hosting