1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองการศึกษา

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
2 กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566
3 ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดกระทง โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566
4 ประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2566 ครั้งที่ 2
5 ประชุมคณะกรรมการชุมชนร่วมกับกองการศึกษาเพื่อเตรียมการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2566
6 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี 2566
7 ประชุมคัดเลือกเป็นคณะผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองวารินชำราบ
8 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมทำบุญตักบาตร "ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด แต่งผ้าไทยใส่บาตร ทุกวันธรรมสวนะ" ณ วัดผาสุการาม
9 ลงนามใน MOU ว่าด้วยความร่วมมือการดำเนินโครงการ“วัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"
10 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประชุมคณะกรรมการฯ ในการพิจารณาหลักเกณฑ์การรับสมัครสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน และการคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองวารินชำราบ
11 อบรมโครงการพัฒนาตามหลักสูตรสู่การเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2566 การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่การพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรที่ 2
12 อบรมโครงการพัฒนาตามหลักสูตรสู่การเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2566 “การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่การพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21”
13 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการประเมินผู้เรียนด้านการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2566
14 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนลูกเสือจราจรให้แก่เด็กนักเรียน ประจำปี 2566
15 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการประเมินผู้เรียนด้านการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2566
16 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมฟ้อนรำ 231 ปี สถาปนาเมืองอุบลราชธานี
17 เทศบาลเมืองวารินชำราบ และสถานศึกษาในสังกัดร่วมประชุมวางแผนแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้คิดเลขคล่อง ปีการศึกษา 2566
18 พิธีเปิดโครงการอบรมค่ายผู้นำเยาวชนสัมพันธ์ ประจำปี 2566
19 โครงการพัฒนาครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มทักษะด้านภาษาสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 2
20 โครงการพัฒนาครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มทักษะด้านภาษาสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 1

หมู่บ้านยั่งยืน


Secured by Siteground Web Hosting