1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ความสะอาด Big Cleaning Day ณ บริเวณถนนสถิตนิมานกาล (ตลาดโต้รุ่ง หน้าธนาคารกรุงไทย สาขาวารินชำราบ)

วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้นำพนักงานภาคสนาม ลงพื้นที่ทำความสะอาด Big Cleaning Day และยังได้ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคโควิด-19 ที่กลับมาระบาดอีกครั้ง ณ บริเวณถนนสถิตนิมานกาล (ตลาดโต้รุ่ง หน้าธนาคารกรุงไทย สาขาวารินชำราบ)

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน  กองสาธารณสุขฯ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting