1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศ

  • เบอร์ 045-321523 หรือ 061-5230983 -

     ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีการศึกษา 2563

กองการศึกษา

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ  มาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล, นางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล รักษาการปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงานร่วมเป็นเกียรติเปิดโครงการอบรมและศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีการศึกษา 2563

Read Article

งานศูนย์บริการสาธารณสุข จัดอบรมโครงการ รู้ทัน รู้จักเลี่ยง ไม่เสี่ยงเอดส์

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่2 งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ  ได้จัดอบรมโครงการ รู้ทัน รู้จักเลี่ยง ไม่เสี่ยงเอดส์ โดยได้นำสมาชิก อถล.ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ และประชาชนทั่วไป มาเข้ารับการอบรมและทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ต่อสถานการณ์โรคเอดส์และเชื้อHIVในปัจจุบัน

Read Article

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประชุมพนักงานปัดกวาดเทศบาลเมืองวารินชำราบ

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 11 พฤศจิกายน  2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 2 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยนางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และนางสาวทพิดา สุยคำไฮ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ ได้ประชุมพนักงานปัดกวาดเทศบาลเมืองวารินชำราบ

Read Article

ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่1

สำนักปลัดฯ

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. นางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล รักษาการปลัดเทศบาล พร้อมด้วยนางรุ่งนภา ทับหนองฮี หน้าสำนักปลัดเทศบาล ได้จัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่1

Read Article

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุสาธารณภัย เหตุจากวาตภัย

กองสวัสดิการและสังคม

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล รักษาการปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุสาธารณภัย เหตุจากวาตภัย เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 จำนวน 3 ราย และเหตุอัคคีภัย เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 จำนวน 1 ราย

Read Article

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

นโยบาย ผู้บริหาร

จิตอาสา อุทกภัย

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมาย


ประกาศ ก กลางเทศบาลWho's Online

เรามี 109 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting