1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

ประชุมหารือชุมชนวัดผาสุการาม ในการดำเนินโครงการจัดการขยะเหลือศูนย์สู่ชุมชนคาร์บอนต่ำในชุมชน

 วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ที่ทำการชุมชนวัดผาสุการาม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วยคณะทำงานชุมชนวัดผาสุการาม ได้ร่วมกันประชุมหารือถึงการพิจารณาแนวทางในการดำเนินการจัดการขยะเหลือศูนย์สู่ชุมชนคาร์บอนต่ำในชุมชน

Read Article

นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมแกนนำสตรีเพื่อลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ประจำปี 2560

 วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 น. ที่ห้องประประทุมเทพภักดี 1 นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ได้ร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมแกนนำสตรีเพื่อลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ประจำปี 2560 จัดโดยกองทุนพัฒนาสตรีอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Read Article

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อเตรียมรับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2560

 วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 น.ส.วีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล ได้เรียกประชุมหัวหน้าส่วนการงานทุกกองฝ่าย เพื่อชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Read Article

สนง.สิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานีตรวจประเมินคุณภาพน้ำโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เทสบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2560

 วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. ที่โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิภาพน้ำโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 2560

Read Article

ประชุมหารือแนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์การเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากการจราจรในพื้นที่เขตเมืองวารินชำราบ

 วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับกลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี, งานจราจร สภ.วารินชำราบ และโรงพยาบาลวารินชำราบ ได้ร่วมประชุมหารือในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากการจราจรในพื้นที่เขตเมืองวารินชำราบ

Read Article

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

เข้าสู่ ระบบฯ

เข้าสู่ ระบบฯ

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านต้องการให้เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดบริการด้านสาธารณสุขด้านใดมากที่สุด

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Who's Online

เรามี 47 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting